This is G o o g l e's cache of http://www.rzeszow.um.gov.pl/Informacje/odznaczeni.htm.
G o o g l e's cache is the snapshot that we took of the page as we crawled the web.
The page may have changed since that time. Click here for the current page without highlighting.


Google is not affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
These search terms have been highlighted: janina bar czarnota 

Odznaczeni medalem "Sprawiedliwy w�r�d Narod�w �wiata"

14 marca 2001 roku na uroczysto�ci w rzeszowskim Ratuszu odznaczeni medalem "Sprawiedliwy w�r�d Narod�w �wiata" zostali: 

J�zef i Julia Bar oraz c�rka Janina Bar-Czarnota
Uratowani: rodzina Riesenbach 

W drugiej po�owie 1942 r. sytuacja w okolicach Rzeszowa znacznie si� pogorszy�a. Rodzina Riesenbach ostrze�ona o zbli�aj�cym si� niebezpiecze�stwie postanowi�a opu�ci� dom i ukrywa� si� na pobliskich polach i sadach. Pewnej nocy poprosili o pomoc Juli� i J�zefa Bar, kt�rzy ofiarowali im schronienie na poddaszu. C�rka pa�stwa Bar, Janina, przez ca�y czas bra�a czynny udzia� w opiece nad ukrywaj�cymi si�. Ida i J�zef Riesenbach i ich troje dzieci przebywali tam do ko�ca wojny i do dzi� utrzymuj� kontakty z Janin� Bar

Teresa Halkow 
Uratowani: Eliezer Harari - Hutrar 

Rodzina Eliezer mieszka�a przed wojn� w miasteczku Stryj niedaleko Lwowa. W 1943 r. zapad�a decyzja o likwidacji getta i w jednej z akcji zamordowany zosta� ojciec Eliezera, Oskar. Teresa Halkow, kt�ra pracowa�a u pa�stwa Hutrar i dzieli�a ich losy w getcie, przekona�a matk� Eliezera aby uciek�y razem z dzieckiem, pi�cioletnim ch�opcem. W czerwcu Teresa Halkow wyprowadzi�a ch�opc�w z getta jak si� p�niej okaza�o dzie� przed ostateczn� likwidacj�. Od tej pory Teresa Halkow w�drowa�a z dzieckiem z miejsca na miejsce. Kiedy w 1944 r. zachorowa�a na tyfus, ukryta Eliezera u swojej bratanicy we Lwowie. 

Stanis�awa Markiewicz Jastrz�b, brat J�zef Markiewicz i siostra Maria Galas 
Uratowani: Zofia Sternbech z matk� i synem Arie 

W czasie wojny Zofia i jej rodzina znale�li si� we lwowskim getcie. Kiedy dowiedzia�a si� o tym dawna nauczycielka Zofii ze szko�y we Lwowie postanowi�a z nara�eniem �ycia wyprowadzi� j� z Getta i umie�ci� u jednej z uczennic, Marii Markiewicz. Pa�stwo Markiewicz zgodzili si� bez wahania i Zofia z matk� i 5 letnim synkiem mieszka�a u nich przez ponad dwa lata. W 1946 r. Zofia z synem wyemigrowali do Izraela, lecz do dzisiaj utrzymuj� serdeczne kontakty z rodzin�, kt�ra ich uratowa�a. 

Stanis�aw K�dzio�ka oraz c�rki Leokadia i Genowefa 
Uratowani: Bluma Rac, jej brat Mosze Rac i Meir Blau 

Rodzina Blumy Rac utrzymywa�a jeszcze przed wojn� przyjazne kontakty z panem Stanis�awem K�dzio�k�, w�a�cicielem du�ego gospodarstwa we wsi Wyszkowice. Jesieni� 1940 r. pa�stwo K�dzio�ka znale�li Blum� i jej brata ukrywaj�cych si� w pobli�u ich domu i zapewnili im odpowiednie schronienie i utrzymanie. Wszyscy troje - Bluma, jej brat i narzeczony Meir ukrywali si� w domu pa�stwa K�dzio�k�w do wyzwolenia w 1944 r.

W�adys�aw Ksi��ek 
Uratowana: Ruth Szajn 

Rut Szajn wraz z ojcem ukrywa�a si� w domu W�adys�awa Ksi��ka we wsi Ko�uch�w w latach 1939-1945. W�adys�aw Ksi��ek wraz z �on� przygotowali dla nich kryj�wki w budynkach gospodarczych, troszczyli si� o zapewnienie im posi�k�w i dbali o wszelkie inne potrzeby. W�adys�aw Ksi��ek, kt�ry bra� udzia� w miejscowej partyzantce, zdoby� tak�e dla Ruth i dla jej ojca fa�szywe dokumenty. Dzi�ki temu uda�o si� im prze�y� bezpiecznie do ko�ca wojny.

Stanis�aw i Anna Puchalscy 
Uratowany: Josef Bok (dzisiaj Josef Fait) 

W czasie okupacji Stanis�aw Puchalski, w�wczas urz�dnik w gminie Nisko, zdoby� aryjskie papiery dla pewnej liczby os�b. Pewnego dnia przyszli do jego domu pa�stwo Bok z pro�b� aby ukry� ich czteroletniego synka. Stanis�aw i jego matka Anna zgodzili si� od razu. Kiedy po kilku miesi�cach s�siedzi zacz�li co� podejrzewa� Stanis�aw Puchalski przewi�z� ch�opca do swojego wuja, le�niczego i tam pozosta� on do ko�ca wojny.

(na podst. informacji z Ambasady Izraela w Warszawie)